GDPR

Begandling av personuppgifter - information enligt Dataskyddsförordningen(2016/679/EG)

Vendelsö Studio Skin är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med tjänster. Du är inte skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte utföra arbete åt er då vi i förekommande fall ej kan säkerställa resultatet av en behandling.

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina intressen samt i förekommande fall för redovisnings- och faktureringsändamål.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av att uppgifterna behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt i förekommande fall av att vi erhållit ett samtycke från er att behandla uppgifterna.

Personuppgifterna sparas som längst tre år 

från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

 

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Vendelsö Studio Skin om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga  eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. I Vendelsö Studio Skins fall handlar det om inbjudan per mejl till kundkväll en gång per år.

Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.